Wyniki konkursu na stanowisko doradcy ds. poradnictwa obywatelskiego

Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór na stanowisko doradcy ds. poradnictwa obywatelskiego przy realizacji projektu POKL.05.04.02-00-685/10 pod nazwą "Poradnictwo bliżej obywatela"

Po analizie nadesłanych ofert Komisja Konkursowa powołana uchwałą nr 1/2011 Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, w dniu 15.02.2011 r. dokonała ich oceny, w wyniku której wyłoniono kandydatów do zatrudnienia w ramach projektu.
Najwyższą liczbę punktów uzyskały, a tym samym uwzględniono ich podanie o zatrudnienie:
1. Edyta Bienia,
2. Olga Ulewicz,
3. Marta Waręda.

Ruda Śląska, dnia 15.02.2011 r.Poniżej w celach archiwalnych umieszczono treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko doradcy

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu nr 1/2011
Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie ŚląskiejOgłoszenie o konkursie

Zarząd Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy ogłasza konkurs na stanowisko doradcy ds. poradnictwa obywatelskiego przy realizacji projektu POKL.05.04.02-00-685/10 pod nazwą "Poradnictwo bliżej obywatela".

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.02.2011 r. do 15.02.2011 r.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres Rudzkie Konto Pomocy ul. Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska, skrytka pocztowa 14a, z dopiskiem na kopercie "Konkurs".

Celem konkursu jest nabór osób na stanowisko doradcy ds. poradnictwa obywatelskiego, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do złożenia oferty uprawnione są osoby posiadające następujące kwalifikacje:
1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. udokumentowany staż w pracy związanej z poradnictwem obywatelskim,
3. udokumentowane ukończone kursy i szkolenia pomocne w pracy doradczej,
4. udokumentowane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych (wymóg dodatkowy).

Oferty zawierające CV i list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, ok. których mowa w punktach 2, 3 i 4 nin. ogłoszenia, składać można do dnia 15.02.2011 r. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty na adres Stowarzyszenia (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2011 r. do 31.01.2015 r.

Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez powołaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia. Kryterium wyboru stanowić będzie spełnienie w najwyższym stopniu w/w kwalifikacji. O dokonanym wyborze kandydatów komisja poinformuje w terminie 7 dni od zakończenia konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia. Przesłanych ofert konkursowych wraz z załącznikami Stowarzyszenie nie zwraca.