Strona główna :: Oficjalna witryna Rudzkiego Konta Pomocy
Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2016-2017
"Wiem więcej, więc korzystam ze swoich praw
- bezpłatna edukacja prawna i obywatelska"
Strona główna | Temat miesiąca | Nowości w prawie | Archiwum aktualności sobota, 20 lipca 2024r.

Nowości w prawie

10 lutego 2017

Do obiegu wszedł nowy banknot 500 zł.

NBP wprowadził do obiegu nowy banknot. Ma on nominał 500 zł. Znajduje się na nim wizerunek króla Jana III Sobieskiego.


2 lutego 2017

Nowe legitymacje dla osób przechodzących na emeryturę i rentę.

Od początku lutego nowi emeryci i renciści otrzymują legitymacje o nowym wzorze. Są one dostosowane do potrzeb osób słabo widzących i niedowidzących. Nowe legitymacje są biało-zielone, nie mają tez pola z numerem świadczenia. Zamiast niego pojawiło się pole z oznaczeniem rodzaju świadczenia.


1 lutego 2017

Mija termin rejestracji kart prepaidowych.

Do 1 lutego 2017 r. właściciele kart prepaidowych mieli obowiązek je zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobili to ich numer został zablokowany. Nie jest to blokada nieodwracalna. Po zarejestrowaniu karty SIM numer zostanie odblokowany.


10 stycznia 2017

Nowe przepisy dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich

10 stycznia wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ma ona zastosowanie do rozwiązywania sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawa określa zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów zbiorowych, warunki, jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania, obowiązki przedsiębiorców oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania, co ma zapewnić konsumentom możliwość składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.


1 stycznia 2017

Nowe zasady wycinki drzew

Od 1 stycznia nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby można było usunąć drzewo bez kontroli administracyjnej muszą zostać spełnione jednocześnie oba te warunki. Zezwolenie nie jest także potrzebne na wycinkę krzewów, kiedy krzew bądź ich skupisko ma powierzchnię do 25 metrów kwadratowych.


1 stycznia 2017

Zmiany w prawie budowlanym

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. M.in. przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie wymaga dokonania formalności, o ile prace nie dotyczą przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wymaga zgłoszenia.


1 stycznia 2017

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pracy musi zawierać informacje o wykorzystanym przez pracownika urlopie rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym, a także o podstawie prawnej udzielenia tych urlopów. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.


1 stycznia 2017

Nowe zasady dotyczące regulaminu pracy i wynagradzania pracowników

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do końca 2016 roku taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.


1 stycznia 2017

Umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie wyłącznie w formie pisemnej

Od 1 stycznia 2017 r. umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawierane między pracodawcą i pracownikami muszą być zawierane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.


1 stycznia 2017

Dłuższe terminy na odwołanie się do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 r. wydłużeniu ulegają terminy na złożenie odwołania do sądu pracy. Wydłużeniu z 7 do 21 dni ulega termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Z 14 do 21 dni ulega wydłużeniu termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę.


1 stycznia 2017

Wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wynosi 2000 zł (ok. 1459 zł "na rękę"). Kwota ta dotyczy zatrudnienia na pełny etat na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.


1 stycznia 2017

Wprowadzono minimalne stawki za pracę przy umowie zlecenia

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która wprowadza minimalną stawę godzinową dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Minimalna stawka za godzinę wynosi obecnie 13 zł brutto.


8 grudnia 2016r.

Od 1 stycznia 2017 r. traci moc obowiązująca art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 106 ust. 3 ustawy d dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utraci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2016 r. w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Powyższe wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14


8 grudnia 2016r.

Od przyszłego roku wolna od egzekucji kwota 75% emerytur

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowelizacją od egzekucji komorniczej wolna będzie kwota 75% najniższej emerytury lub renty. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od opublikowania jej w Dzienniku ustaw. Do tej pory od egzekucji komorniczej wolna była kwota 50% najniższej emerytury lub renty. Przypominamy, ze od 1 stycznia 2017 r. najniższa emerytura lub renta wyniesie 1000 zł brutto.


29 listopada 2016r.

Większa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku dochodowego wzrośnie do 6600 zł. Zmiana ta dotyczyć będzie wyłącznie osób zarabiających te kwotę lub mniejszą. W 2017 r. nie zapłacą one od swoich dochodów podatku. Nowe przepisy wchodzą wżycie z dniem 1 grudnia 2016 r.


29 listopada 2016r.

Nowe regulacje dla opiekunów osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2017 r.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli, po ich śmierci, zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tj. 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej) zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Będzie to możliwe jeżeli utrata prawa do tego świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowana była opieka.


16 listopada 2016r.

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku tej nowelizacji obniżony zostanie wiek emerytalny. Proponowany wiek wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.


1 listopada 2016r.

Wzrost kwoty zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Od 1 listopada wzrasta wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł oraz 273 zł nie więcej niż 546 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


1 listopada 2016r.

Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy

Od listopada zaczyna się nowy okres zasiłkowy uprawniający do przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Potrwa on do 31 października 2017 r. Nie ulegają zmianie kryteria dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do przyznawania świadczeń rodzinnych. Wynoszą one 674 zł na osobę w rodzinie, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne 764 zł.


12 października 2016r.

Rusza pilotaż programu "Mieszkanie plus"

Pilotaż programu "Mieszkanie plus" obejmie 17 miast, w tym w województwie śląskim Katowice, Tychy, Gliwice i Chorzów. Osoby korzystające z programu (zarówno rodziny, jak i osoby samotne, bez limitu wieku) będą mogły wynajmować mieszkanie lub wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia własności. Wysokość czynszu będzie przystępna dla przeciętnego obywatela.


8 września 2016r.

Przy zbiegu egzekucji administracyjnej i cywilnej pracodawca będzie przekazywał zajęte wynagrodzenie na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia

Jeżeli egzekucję wobec pracownika prowadzi zarówno organ administracyjny (np. urząd skarbowy lub ZUS), jak i komornik dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji. Od 8 września w takiej sytuacji, jeżeli zajęte wynagrodzenie nie pokryje w całości egzekwowanych należności pracodawca będzie przekazywał je temu organowi, który pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli nie uda się stwierdzić, który organ zajął pierwszy wynagrodzenie pracodawca przekaże należne kwoty na rzecz tego organu, który egzekwuje większą kwotę.


8 września 2016r.

Zakaz palenia e-papierosów w pomieszczeniach miejscu pracy oraz miejscach publicznych

Wszedł w życie zakaz palenia e-papierosów w miejscach pracy. Wynika on z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. E-papierosy nie mogą być palone w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładzie pracy. Pracodawca może rozszerzyć zakaz na teren całego zakładu pracy.


1 września 2016r.

Od 1 września umowa o pracę z pracownikiem będzie musiał być zawarta przed jego dopuszczeniem do pracy

Z dniem 1 września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca będzie zobowiązany do podpisania z pracownikiem umowy o pracę przed jego dopuszczeniem do pracy. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie praw pracowników. Do tej pory bowiem pracodawca umowę taką musiał zawrzeć do końca pierwszego dnia pracownika w pracy, ale często tego nie robił. W rezultacie pracownicy pracowali "na czarno". W razie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca tłumaczył, że pracownik nie ma umowy, gdyż jest pierwszy dzień w pracy i nie zdążył jeszcze jej podpisać.


1 września 2016r.

Darmowe leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat

Prawo do bezpłatnych leków mają wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, bez względu na ich status materialny. Bezpłatne będą leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia spożywczego oraz wyroby medyczne, które zostaną umieszczone w specjalnym wykazie ogłoszonym przez ministra zdrowia. Bezpłatne leki mogą przepisywać przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (wybrani w deklaracji przez pacjenta) oraz niektóre pielęgniarki POZ.


21 sierpnia 2016r.

Pracownicy, których umowy trwały w momencie wejścia nowych przepisów o umowach o pracę na czas określony uzyskują prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia

Pracownicy, którzy byli zatrudnieni na umowę na czas określony w dniu 22 lutego 2016 r. z dniem 21 sierpnia uzyskują prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym dniu będą bowiem pracować 6-miesięcy od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Zgodnie z nimi, jeżeli pracownik pracuje u danego pracodawcy przez 6 miesięcy okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 1 miesiąc.


20 sierpnia 2016r.

Wchodzą w życie przepisy zakładające, że świadczenie wypłacane w ramach programu 500+ nie może wpływać na wysokość alimentów na dzieci.

Zgodnie z nowymi przepisami świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów. Dotyczy to środków otrzymywanych w ramach programu 500+, świadczeń z pomocy społecznej, środków z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne itp.

Precyzują one także, że świadczenia z programu 500+ nie podlegają egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Dla osób, które otrzymują świadczenia mogą być także tworzone specjalne subkonta (tzw. rachunek rodzinny). Komornik nie będzie miał do nich dostępu.


25 lipca 2016r.

Wchodzą w życie przepisy obligujące do podawania danych osobowych przy zakupie kart prepaidowych

Kupując kartę pre-paid do telefonu komórkowego abonent będzie musiał podać imię i nazwisko, PESEL, albo numer dowodu osobistego. Cudzoziemcy spoza Unii będą musieli podać numer paszportu lub karty pobytu. Dostawca ma obowiązek zweryfikowania danych klienta. Osoby, które karty takie nabyły przed 25 lipca mają czas, aby je zarejestrować do 1 lutego 2017r. Osobom, które nie zarejestrują posiadanych krat do 1 lutego 2017r. zostaną one wyłączone.


12 lipca 2016r.

Zmiany w zasadach wydawania zamienników leków w aptekach.

Wchodzą w życie zmiany w zasadach wydawania w aptekach zamienników leków. O ile lekarz nie dokonał adnotacji na recepcie zakazującej zamiany aptekarz może wydać na żądania pacjenta:

  • lek o cenie równej lub wyższej niż cena leku zapisanego na recepcie,
  • lek nierefundowany za 100% odpłatnością,
  • opakowanie różniące się o maksymalnie 10% dawek w stosunku do opakowania zapisanego.

Uwaga! Nowe przepisy umożliwiają wydanie zamienników droższych od ceny zapisanego lekarstwa, a nie jak to miało miejsce dotychczas tańszego.


1 lipca 2016r.

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca zmniejszona zostaje ulga o jaką pracodawcy mogą obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Dotychczas wynosiła ona 80%, od 1 lipca wyniesie 50%. Zmiany zostały wprowadzone nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z września 2015 roku. W założeniu mają one uszczelnić system korzystania z ulg i wyeliminować nadużycia. Mogą jednak pogorszyć sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy


27 czerwca 2016r.

Wnioski z wyrównaniem w ramach programu 500 + tylko do 1 lipca. Rodzice którzy złożą wniosek w programie 500 plus do 1 lipca 2016r. otrzymają wyrównanie za trzy miesiące (od kwietnia). Rodzicom, którzy złożą wniosek po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożą wniosek.


22 czerwca 2016r.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Do podpisu przez Prezydenta RP trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Od 1 stycznia 2017 r. każda osoba opiekująca się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie, która była zmuszona do rezygnacji z pracy, aby opiekować się osobą niepełnosprawną otrzyma prawo do świadczenia opiekuńczego. Obecnie świadczenie takie przysługuje wyłącznie 1 osobie w rodzinie, nawet jeżeli obydwoje rodziców musi zrezygnować z pracy.


12 czerwca 2016 r.

Wchodzi w życie ustawa zapewniająca seniorom bezpłatne leki.

Prawo do bezpłatnych leków przysługuje wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 lat, bez względu na ich status materialny. Bezpłatnie wydawane będą leki znajdujące się w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz zostanie opracowany do 1 września 2016. Od tego dnia osoby starsze będą mogły korzystać z przysługującego im prawa.


16 maja 2016

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że świadczenia otrzymywane w ramach programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej. Problem w niektórych przypadkach może stanowić zajęcie środków, które przelane zostaną na rachunek bankowy osoby uprawnionej. Aby zapobiec tego rodzaju przypadkom osobom zadłużonym, na ich wniosek gmina ma obowiązek wypłacić świadczenie w gotówce. W przypadku przelewów bankowych zalecono gminom, aby środki przekazywane w ramach programu opisywano w tytule przelewu określeniem wyraźnie wskazującym na rodzaj przelewanych środków.

Świetlica Środowiskowa w Orzegowie Świetlica Środowiskowa w Czarnym Lesie Świetlica Środowiskowa w Nowym Bytomiu Świetlica Środowiskowa w Wirku
41-704 Ruda Śląska
ul. Królowej Jadwigi 8
tel. +48 32 242 11 69
Kierownik: Małgorzata Widuch
41-711 Ruda Śląska
ul. Cynkowa 22
tel. +48 32 244 41 36
Kierownik: Katarzyna Homeniuk
41-709 Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 5
tel. +48 32 243 66 94
Kierownik: Oliwia Twierdzińska
41-710 Ruda Śląska
ul. Ściegiennego 6
tel. +48 32 242 08 03
     fax. +48 32 242 17 79
Kierownik: Agnieszka Chwołka
Licznik odwiedzin i statystyki zapewnia stat4u Copyright by Rudzkie Konto Pomocy | Valid HTML | Szablon by Sliffka